Ogólne warunki sprzedaży

 

 

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami współpracy z naszą firmą.

Przejrzyste zasady zapewniają sprawny i szybki kontakt z naszmi kontrahentami. 

 

§1
USTALENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument (zwany dalej OWS) określa ogólne warunki wszystkich transakcji sprzedaży dokonywanych przez Willich Sp. z o.o. (zwaną dalej Sprzedającym).
2. Postanowienia OWS mogą zostać zmienione jedynie poprzez odpowiedni zapis w umowie sprzedaży. W takim przypadku zapisem nadrzędnym jest zapis umowy sprzedaży. OWS są publikowane przez Sprzedającego na stronie internetowej Sprzedającego, co jest równoznaczne z ich udostępnieniem Kupującemu przed zawarciem umowy. Kupujący ma możliwość skopiowania/pobrania OWS ze strony internetowej Sprzedającego, przechowywania ich oraz odtwarzania.
3. Niniejsze OWS należy traktować jako wyrażenie sprzeciwu wobec warunków ustalonych jednostronnie przez Kupującego.
4. Wszelka korespondencja adresowana do Sprzedającego powinna być kierowana na adres: Willich Sp. z o.o., ul Wołczyńska 43, 60-003 Poznań.
5. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy sprzedaży z postanowieniami OWS, postanowienia OWS mają pierwszeństwo, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Złożenie oferty zakupu na własnym formularzu nie wyłącza stosowania postanowień OWS. Postanowienia OWS mają pierwszeństwo przed postanowieniami zlecenia złożonego na formularzu oferenta.
7. Strony mogą wstępować w stosunki prawne na innych warunkach niż określone w OWS wyłącznie na mocy odrębnej Umowy, która musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, w wyniku prowadzonych negocjacji i precyzyjnie określać zakres wyłączenia OWS.
8. Kupujący wyraża zgodę na sprzedaż w oparciu o postanowienia niniejszych OWS.
9. Całkowita lub częściowa nieważność jakiegokolwiek postanowienia OWS nie wpływa na pozostałą cześć danego postanowienia ani na inne postanowienia OWS. W zakresie dozwolonym prawem właściwym dla Sprzedającego Strony uzgodnią w dobrej wierze zastąpienie takiego nieważnego postanowienia postanowieniem zgodnym z prawem i mającym zbliżony skutek gospodarczy.
10. O ile OWS wyraźnie nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i modyfikacje OWS będą wiążące, jeśli zostaną sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron. Kupujący ma również możliwość skopiowania/pobrania zmodyfikowanego OWS ze strony internetowej Sprzedającego, przechowywania ich oraz odtwarzania.

 

§2
KORESPONDENCJA HANDLOWA I ZAMÓWIENIA
1. Załączone do oferty materiały katalogowe, karty techniczne, karty charakterystyki substancji oraz schematy i rysunki mogą ulec zmianie. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie w odniesieniu do kosztorysów, rysunków i innej dokumentacji dostarczonej Kupującemu. Kopiowanie i udostępnianie tych materiałów a także próbek towarów, ofert handlowych osobom trzecim bez zgody Sprzedającego jest zabronione.
2. O ile nie oznaczono inaczej wszystkie oferty wysyłane przez Sprzedającego mają 30-to dniowy termin ważności.
3. O ile nie określono inaczej, korespondencję e-mail uznaje się za wiążącą.
4. Zamówienia uznaje się za złożone i wiążące w momencie ich oficjalnego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. Umowy wchodzą w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.
5. Sprzedający na każde żądanie udostępnia Kupującemu aktualne karty techniczne, karty charakterystyki substancji, dopuszczenia, aprobaty, atesty, świadectwa i inne.
6. Sprzedający zapewnia Kupującego że towary nie zawierają substancji prawnie niedozwolonych.

 

§3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wszelkie ceny należy rozumieć jako ceny, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
2. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny wskazane w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego.
3. Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione w ostatniej przesłanej Kupującemu ważnej ofercie handlowej Sprzedającego. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia i rozpoczyna bieg terminów umownych.
4. W przypadku niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
5. Kupujący nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.
6. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza uzgodniony termin płatności lub złożone zamówienie przekracza ustaloną wielkość kredytu kupieckiego, Sprzedający ma prawo wstrzymać wysyłkę towaru i/lub realizację umowy do czasu uregulowania zaległości przez Kupującego lub wpłaty brakującej kwoty przekraczającej wielkość ustalonego kredytu kupieckiego.
7. Faktury proforma będą wystawiane przez Sprzedającego tylko w przypadku odpowiedniego zapisu w umowie lub w ofercie handlowej.
8. Kupujący ponosi koszty rezygnacji z zamówionych u Sprzedawcy towarów (w tym koszty administracyjne, składowania towarów lub ich zwrotu do magazynu).
9. W przypadku zastosowania dla dostawy odroczonego terminu płatności (płatność po dostawie towaru Kupującemu) i niedotrzymania przez Kupującego oznaczonego na fakturze VAT terminu płatności Sprzedający może wdrożyć procedurę, której celem będzie uzyskanie dobrowolnej zapłaty zobowiązania. Kupujący zobowiązuje się zwrócić Sprzedającemu, na podstawie noty obciążeniowej, zryczałtowane koszty związane z powołaną procedurą w przypadku jej zastosowania w następującej wysokości:
a. za pierwsze i każde następne wezwanie do zapłaty w kwocie 50,00 zł.,
b. w przypadku, gdy wezwanie do zapłaty kierowane jest w imieniu Sprzedającego przez kancelarię prawną w kwocie 100,00 zł. za pierwsze i każde następne wezwanie.

 

§4
TERMINY
1. Termin dostawy liczy się począwszy od dnia, w którym Kupujący i Sprzedający dokonali podpisania umowy lub pisemnie uzgodnili treść zamówienia. Dotrzymanie terminu dostawy jest zależne (o ile ma to zastosowanie) od otrzymania we właściwym czasie kompletnej dokumentacji od Kupującego, w tym niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, a także od wyjaśnień i zatwierdzeń we właściwym czasie projektów oraz dotrzymaniem uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Kupującego.
2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłka towarów gotowych do eksploatacji opuściła magazyn Sprzedającego przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.
3. Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Kupującego wynosi dłużej niż 30 dni, Sprzedający może dowolnie zadysponować towarem, a Kupujący nie ma prawa wnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji.
Sprzedający ma też prawo domagać się od Kupującego zwrotu poniesionych kosztów, w tym kosztów administracyjnych, składowania towarów lub ich zwrotu do magazynu.
4. Jeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Sprzedającego z jego obowiązków lub wywiązanie się jego poddostawców z ich obowiązków i gdy przy zachowaniu odpowiedniej staranności nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej lub opóźnienia dostaw istotnych materiałów produkcyjnych lub półfabrykatów, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Sprzedający utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Sprzedający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności i po uprzednim powiadomieniu Kupującego. W rozumieniu niniejszego ustępu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności również z tytułu utrudnień powstałych wskutek strajków i lokautów. Okoliczności wyżej wymienione nie uprawniają Kupującego do naliczania kar umownych.
5. Sprzedający nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za straty pośrednie i koszty utraconych korzyści (w tym utratę możliwości nawiązania kontaktów handlowych, zysku, produkcji, dochodu lub umowy) Kupującego, wynikłe z tytułu opóźnienia w dostawie w tym spowodowane przez firmę spedycyjną lub niekompletności dostawy.

 

§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonego/odebranego towaru do wartości sprzedaży brutto wg każdorazowo załączonych dokumentów sprzedaży i świadectwa badania jakości towaru.
2. Sprzedający gwarantuje, że jakość towaru jest zgodna z kartą techniczną towaru, kartą charakterystyki substancji o ile Kupujący nie określi jakości, wymagań w umowie sprzedaży. Karta techniczna towaru, karta charakterystyki substancji stanowi załącznik do umowy sprzedaży.
3. Ustalenie jakości dostarczonego towaru następuje poprzez próbkę rozjemczą pobraną przez Sprzedającego w trakcie napełniania opakowań, cysterny. Sprzedający dopuszcza pobranie próbki do badania jakości z opakowania oryginalnie zamkniętego.
4. Reklamację jakościową lub ilościową Kupujący zgłasza pisemnie do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Termin składania reklamacji upływa po 30 dniach kalendarzowych od dostarczenia/odbioru towaru. Niezachowanie terminu skutkuje utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
5. W przypadku ukrytych wad, Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę dostarczonego/odebranego towaru niezwłocznie po jej ujawnieniu się ale nie później jednak niż ciągu 7 dni od wykrycia wady pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej rozpatrzenia. Niezachowanie terminu skutkuje utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zgłoszenie wady ukrytej przez Kupującego nie może nastąpić później jak do 12 miesięcy od daty zakupu towaru.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru po upływie terminu trwałości podanego w karcie technicznej produktu.
7. Zgłoszenie reklamacyjne Kupującego na wady jakościowe lub ilościowe powinno zawierać m.in
o protokół reklamacyjny z wyszczególnieniem wad towaru i inne istotne informacje
o dokumenty dostawy
o świadectwo badań
o świadectwo badania wagi – przy reklamacji ilościowej
o zdjęcie opakowania pokazujące nienaruszenie plomb, kapsli itp.
o przy reklamacji ilościowej protokół reklamacyjny m.in. ilościowy, na uszkodzone opakowanie powinien być podpisany przez osobę dostarczającą towar do Kupującego
8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni po otrzymaniu kompletnej dokumentacji reklamacyjnej.
9. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia i przechowywania reklamowanego towaru lub powstałego produktu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedający ma prawo powołanie rzeczoznawcy, eksperta do zbadania zasadności reklamacji.

 

§6
PRZEJŚCIE RYZYKA I PRZEJĘCIE PRZEDMIOTU DOSTAWY
1. Ryzyko związane z przedmiotem dostawy przechodzi na Kupującego w momencie dostawy (nawet częściowej) z magazynu Sprzedającego i to również wtedy, gdy Sprzedawca przejął jeszcze inne usługi, jak np. realizację wysyłki lub przewóz i instalację. Na życzenie Kupującego i na jego koszt Sprzedający może zapewnić ubezpieczenie przesyłki.
2. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.
3. Odpowiedzialność za rozładunek przedmiotu dostawy ponosi w każdym przypadku Kupujący.
4. Transport na miejsce docelowe, posadowienie, podłączenie przedmiotu dostawy stanowi gestię Kupującego. Czynności tych dokonuje Kupujący na podstawie informacji przekazanych przez Sprzedającego.
5. Ewentualne składowanie przedmiotu dostawy odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego, który jest zobowiązany zapewnić właściwe dla specyfiki przedmiotu dostawy warunki składowania.

 

§7
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego (jako towar zastrzeżony) do czasu pokrycia przez Kupującego wszystkich należności.
2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy towar zastrzeżony z innymi towarami, to Sprzedawca uzyskuje prawo do współwłasności nowego przedmiotu w stosunku proporcjonalnym wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowej innych zastosowanych towarów.

 

§8
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU I STOSOWANE PRAWO
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów objętych niniejszymi OWS będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, wszelkie spory wynikłe z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedającego. Sprzedający zachowuje jednak prawo zaskarżenia Kupującego w sądach ogólnych właściwych dla siedziby Kupującego.
2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.